[ Suunnistus.info ] [ Hajontatarkastaja - VariantChecker ]

IOF 3.0 XML tietojen tarkistus - data checking

Ver: 9.9.2023


Rastit - Controls


Pirilä leimat.lst
Radat - Courses


Radalla sama leimasinkoodi monikertoina - Same unitID on the course in multiples

Ei ole virhe, mutta jos tarvitaan tarkastaa kontrollilapusta, niin ei voida olla varmoja, että ...
There is no error, but if you need to check the Emit control slips then you can not be sure that ...


Radalla sama koodi peräkkäisillä rasteilla - the same unitID on the course at consecutive controls

On virhe, ei saa olla.
It's a mistake, it must not be.Esimerkkiaineisto, aineistossa sama leimasin useita kertoja radalla ja rastilla useampi eri Emit-koodi. Myös virhe, että sama leimasinkoodi on kahdella rastilla peräkkäin.
Example file, In the file the same unitID several times on the course and at the control several different unitID. There is also an error in having the same unitID on the course at consecutive controls.

Lähdekoodi vapaasti käytettävissä. Mutta jos kehität, niin kopio alkuperäiselle tekijälle. Lähdekoodissa tarvittavat tiedot.
Source code freely available. But if you develop it, copy it to the original author. The source code contains the necessary information.

Ohje

Tarvitset Ocadin ja ratatiedoston.

Ocad osaa tehdä muut tarkistukset: Ratasuunnittelu :: Johdonmukaisuuden tarkistus raportti .... Ko. raportti kertoo kuormitukset, sama rastiväli molempiin suuntiin jne.

Palvelu ei lataa mitään palvelimelle, kaikki data vain suorittajan omassa järjestelmässä. Vain ohjelmakoodi ladataan palvelimelta käytettäväksi paikallisesti.

Help

You need Ocad and course setting file.

Ocad can do the other checks. Course Setting :: Consistency Check Report...

The service does not upload anything to the server, all data only on the runtime's own system. Only the program code is downloaded from the server for local use.